lubZarejestruj

Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

§. REKLAMACJE

 1. Większość zakupionych w e-sklepie produktów objętych jest gwarancją producenta. Długość okresu gwarancyjnego jest określana przez producenta i różna u poszczególnych producentów. Warunki gwarancji umieszczone są na opakowaniach produktów, które są objęte gwarancją producenta.
 2. Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u producenta, którego adres znajduje się na stronie internetowej producenta, w karcie gwarancyjnej lub na opakowaniu Produktu.
 3. Sprzedający jest zobowiązany świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność́ wobec Kupujących za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
 5. Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało (Kliknij, aby pobrać wzór Formularza Reklamacyjnego.):
  1. Imię i nazwisko, Dane kontaktowe
  2. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
  3. datę zakupu,
  4. numer i rodzaj dowodu zakupu,
  5. żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży
 6. Zastosowanie się do ust. 5 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w ust. 5 litera b mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. Reklamacje można składać mailowo pod adresem biuro@firmamtm.pl lub pocztą tradycyjną na adres: MTM Dariusz Seferyński, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 05-230 Kobyłka.
 8. W przypadku umowy z Kupującym będącym Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
 9. Jeżeli rzecz sprzedana (Produkt) ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 10. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 11. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 12. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 13. Sprzedający ponosi koszty wymiany lub naprawy, w szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia, za wyjątkiem sytuacji, gdy:
  1. koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej; w takim przypadku Sprzedający może odmówić demontażu i ponownego zamontowania,
  2. Kupującym jest Konsument, który żąda od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania; w takim przypadku Kupujący ponosi część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 14. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie zakupionego Produktu do Sprzedającego, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie tego Produktu na adres MTM Dariusz Seferyński, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 05-230 Kobyłka. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania, dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący poproszony zostanie o udostępnienie Produktu Sprzedającemu w miejscu, w którym Produkt się znajduje, po uprzednim uzgodnieniu terminu.
 15. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy
 16. Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądań przedstawionych przez Kupującego w związku z reklamacją lub skorzystaniem z uprawnień z tytułu rękojmi i powiadomi go o uwzględnieniu lub odrzuceniu tych żądań oraz dalszym sposobie postępowania. W przypadku, gdy takie żądanie zostało skierowane przez Kupującego będącego Konsumentem nieustosunkowanie się przez Sprzedającego do tego żądania oznacza, że uznał je za uzasadnione.
 17. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne ustaje z upływem dwóch lat od wydania towaru.
 18. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 19. W razie nieuznania przez Sprzedającego reklamacji lub żądań wynikających ze skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności Konsument może zwrócić się o interwencję do neutralnej strony: Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, j Inspekcji Handlowej o przeprowadzenie mediacji mającej na celu zakończenie sporu Konsumenta ze Sprzedającym, bądź też poprzez skierowanie sprawy do postępowania przed stałym konsumenckim sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy rzecznika, sądu polubownego, czy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych tych instytucji oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827; dalej ustawa o prawach konsumenta), Kupujący będący Konsumentem ma prawo, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru zakupionego Produktu, do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu Kliknij, aby pobrać wzór Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,
  • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z wydawanych osobno rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z wydawanych osobno rzeczy,
  • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy w terminie wskazanym w ust. 1 poinformować Sprzedającego wysyłając oświadczenie na adres ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 05-230 Kobyłka; lub adres e-mail: biuro@firmamtm.pl o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, na formularzu dostępnym w pliku pdf Kliknij, aby pobrać wzór Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub w innej pisemnej formie zgodnej z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r. (Dz.U. 2014 poz. 827). Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
 4. Jeżeli Konsument skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
 5. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w ust.1, umowę uważa się za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu,
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 8. Sprzedający niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
 9. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego będącego Konsumentem użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Wstrzymanie się ze zwrotem płatności nie może nastąpić, jeśli Sprzedający zaproponuje, że sam odbiorze Produkt lub upoważni do tego inną osobę.
 11. Sprzedający zastrzega, że nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1., nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.